real estate menu left
real estate menu right

Печат Е-поща

Еднократни услуги :

Счетоводство

1.Разработване на индивидуална счетоводна политика, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводна отчетност

2.Разработване на индивидуален сметкоплан

3.Текущо осчетоводяване на първични документи съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети  за Малки и Средни Предприятия, както и съобразени с вътрешно-фирмените изисквания и потребности от информация

4.Ежемесечно изготвяне на справки – декларации по ЗДДС

5.Изготвяне на патентни декларации

6.Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации

7.Изготвяне на VIES декларации

8.Изготвяне на счетоводни справки за нуждите на клиента

9.Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци, такси и осигуровки

10.Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план

11.Изготвяне на ГФО, съдържащ – Баланс, ОПР, ОСК, ОПП,годишна инвентаризация и приложения съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети  за Малки и Средни Предприятия

12.Изготвяне на ГДД и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи

13.Изготвяне на годишен статистически отчет за НСИ

14.Регистрация по ЗДДС – изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС

15.Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии – общи, тематични или насрещни – от органите на НАП,НОИ или др.институции

16.Подготовка на документи за банков кредит

17.Попълване и подаване на статистически отчети при попадане в статистическа извадка

18.Консултации във връзка със счетоводното,данъчното и осигурителното законодателство

19.Регистрация на фискални устройства

Човешки ресурси и ТРЗ

1.Изготвяне на длъжностна характеристика

2.Изготвяне на документи за пенсиониране

3.Изготвяне на служебни бележки, справки и уведомления за работник

4.Обработване и подаване до НОИ на болнични листове

5.Изготвяне на трудов договор

6.Изготвяне на допълнително споразумение

7.Изготвяне на уведомление по чл.62, ал.4 от КТ

8.Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати

9.Изготвяне на сметки за изплатени суми

10.Изготвяне на Декларация образец 1

11.Изготвяне на Декларация образец 6

12.Попълване на трудови книжки

13.Попълване на осигурителни книжки

Куриерски услуги

1.Предаване на платежни нареждания в банка на клиента

2.Подаване на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея

3.Подаване на статистически отчети в НСИ

4.Подаване на Уведомление по чл.62, ал.4 от КТ

8.Подаване на Декларация образец 1 и образец 6

9.Подаване на патентни декларации

Услуги чрез електронен подпис

1.Подаване на Уведомление по чл.62, ал.4 от КТ

2. 8.Подаване на Декларация образец 1 и образец 6

3.Подаване на ГДД и ГФО

4.Платежни нареждания чрез интернет банкиране в съответната банка

5.Подаване на справка-декларация по ЗДДС

6. Подаване на ИНТРАСТАТ декларация

7. Подаване на VIES декларация

8. Подаване на статистически отчети в НСИ

Други административни услуги

1.Попълване и подаване на декларация по чл.54 от ЗМДТ за деклариране на МПС

2.Попълване и подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ за деклариране на Недвижим имот

3.Изготвяне и подаване на документи до общински органи и областен управител

4.Изваждане на удостоверение за актуално състояние

5.Изваждане на свидетелство за съдимост

 Задвижва се от Joomla!. Valid XHTML and CSS.